خدمات مطب

ردیف نام خدمت توضیحات بیشتر
1 ویزیت
2 مشاوره و ویزیت
3 پاپ اسمیر
4 جواب آزمایش
5 سونوگرافی بیوفیزیکال