خدمات مطب

ردیف نام خدمت توضیحات بیشتر
1 سونوگرافی طول سرویکس
2 سونوگرافی tvs بارداری
3 سونوگرافی رحم و ضمائم واژینال غیربارداری
4 سونو داپلر عروق رحمی و جفتی
5 سونوگرافی بیومتری