خدمات مطب

ردیف نام خدمت توضیحات بیشتر
1 بیوفیزیکال 2قلو
2 طول سرویکس شکمی
3 قل اضافه
4 داپلر آکرتا
5 سونو داپر دوقلو